יום חמישי, 31 במרץ 2022

ניהול תזרים מזומנים כפעילות עסקית שוטפת
דו"ח רווח והפסד של העסק יכול להעיד על רווחיות גבוהה, אך בעל העסק לא יזכה ליהנות מהמזומנים, אם העסק יסבול מתזרים שלילי ממושך.

מאמר מאת: יצחק אופנר מנהל תיקים בכיר במעוף.

​​רקע כללי: ​​

תרבות התשלומים והמינוס, שמאפיינים את משקי הבית הפרטיים בישראל, אינם פוסחים על המגזר העסקי בארץ, המלווה במוסר תשלומים ירוד ובדחיית תקבולים. בעוד שרשתות וחברות ענק שולטות בשוק וקובעות את תנאי האשראי, בעלי העסקים הקטנים, אשר מהווים רוב מכריע, נאלצים לעיתים לעבוד בתנאי אשראי קשים.

מהם קשיי תזרים בעסק?

קשיי תזרים ממושכים עלולים להביא להידרדרות מהירה ולקריסה של העסק.
תקנות בנק ישראל כיום, אינן מאפשרות עוד חריגה בחשבונות הבנק, ומחייבות את בעל העסק, עוד יותר מבעבר, להיות ער לניהול חשבון הבנק ותזרים המזומנים. פירוש הדבר הוא כי על בעל העסק לבצע תחזיות, מעקב ובקרה אחר התקבולים והתשלומים הצפויים, על מנת להיערך בהתאם לקשים צפויים בתזרים.

ניהול תזרים מזומנים באופן שוטף יידרש כאשר קיים פער עקבי ושלילי בין תקבולי העסק לתשלומיו. תופעה זו תאפיין עסקים בהקמה או בשלבי חדירה. עסקים אלו עדיין אינם נהנים מאמון של הספקים. מנגד, מתוך רצון לגייס לקוחות ולחדור לשוק, נאלצים עסקים אלו לאפשר ימי אשראי רבים ללקוחותיהם.

גם עסק הנמצא בשלבי צמיחה נדרש להעריך את התזרים הצפוי. לעיתים בעלי עסקים ממהרים לגדול באופן חד במחזור המכירות, מתוך ראייה חד מימדית של רווחיות. יש לזכור, כי גידול מהיר במחזור המכירות עלול לגרום לבעיות תזרים אקוטיות, אשר לא יאפשרו ליהנות מהרווח. צמיחה מהירה מלווה בגידול מיידי בהוצאות עקב רכישת מלאים, גיוס עובדים וגידול בהוצאות שיווק ומכירה. התקבולים צפויים מאוחר יותר.

גורם נוסף לפער תזרימי עקבי הנו סוג לקוחות העסק. עסקים הנשענים על לקוח עיקרי וגדול כגון רשת קמעונאית או גוף מוסדי, נאלצים אף הם לספוג תקבולים מאוחרים לטובת מחזור מכירות ורווחיות.
​​
התמודדות עם פער תקבולים ותשלומים יצריך שינוי בשיטת הגבייה מהלקוחות, ניהול מו"מ מול ספקים לשם הארכת ימי האשראי, ושינויים במבנה המימון תוך התייעצות ושיתוף פעולה עם הבנק. יתכן כי העסק סובל רק מבעיות תזרים נקודתיות בשל השפעות עונתיות.
 
גן אירועים, אשר יספוג צמצום משמעותי בהכנסותיו בעונת החורף, עלול להיתקל במצב בו ההכנסות אף לא מכסות את התקורות (שכירות, מסים וכד'). עסקים מסוג זה צריכים להיערך לבעיות תזרים ולשמור על רזרבות.

לסיכום, הצלחת העסק מתבטאת בתרגום הרווח למזומנים. דו"ח רווח והפסד של העסק יכול להעיד על רווחיות גבוהה, אך בעל העסק לא יזכה ליהנות מהמזומנים אם העסק יסבול מתזרים שלילי ממושך מפעילות שוטפת. לכן, מלבד ליכולת ניהולית, שיווקית ומקצועית, נדרשת מבעלי העסק הבנה בניהול פיננסי של תזרים המזומנים "עם יד על הדופק".

מאמר מאת: יצחק אופנר מנהל תיקים בכיר במעוף.​​​

יום רביעי, 23 במרץ 2022

מדריך מס הכנסה לפתיחת עסקהמידע המובא בפניך במדריך זה נועד לסייע לך בצעדיך הראשונים בפתיחת עסק או בהתחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי. במדריך מפורטים עיקרי זכויותיך וחובותיך מול מס הכנסה.

1. פתיחת תיק אקראי

אם התחלתם לעסוק בעסק או במשלח יד עליכם להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.

מועד תחילת העיסוק נקבע בהתאם לתחילת הפעילות המניבה הכנסות פירותיות.
בהודעה לפקיד השומה יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.

באפשרותכם לפנות למשרד השומה באזור העסק ולמלא את טופס ‎5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.
2. ניהול מערכת ספרי חשבונות

על פי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.
הכללים הקבועים נמצאים בהוראות (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973.

פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל והדרכה בנושא ניתן לקבל במשרד השומה.

להזכירכם – יש לרשום כל תקבול (כגון: מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) בספרי העסק מיד עם קבלתו.

אם אינכם יכולים לנהל את הפנקסים כפי שנקבע בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.
עוסק פטור או עוסק זעיר במע"מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.

לתשומת לבכם, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו"ח השנתי.
3. תשלום מקדמות

​לאחר שייפתח תיקכם במשרד השומה, פקיד השומה ישלח אליכם פנקס מקדמות.

באמצעות השוברים עליכם לדווח בכל 15 לחודש על מחזור העסקאות ולשלם מקדמה על חשבון המס על פי השיעור שייקבע בפנקס.
4. העסקת עובדים

​אם בעסק מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליכם לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות הבנק.

הסברים והנחיות ניתן לקבל מפקיד השומה או באתר רשות המסים במידע למעסיקים. באתר ניתן למצוא גם הנחיות לגבי תיקוני חקיקה, עמדת הרשות בנושאים מקצועיים וכן הנחיות לדיווחי הדוחות השנתיים בכל הקשור לניכויי במקור שבוצעו במהלך השנה.
5. הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות

שנת מס מתחילה ב-‎1 בינואר ומסתיימת ב-‎31 בדצמבר. עליכם למלא ולהגיש דו"ח שנתי על הכנסותיכם והוצאותיכם לשנת המס שהסתיימה, עד ה-‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

אם הנכם חייבים בהגשת דוח באופן מקוון או מנהלים מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכלו להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, בשנה שלאחר תום שנת המס.

אם נבצר מכם להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליכם לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

אם הנכם חייבים בהגשת דוח מקוון עליכם למלאו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות מי שמייצג אתכם, להדפיס אותו ולהגישו למשרד השומה כשהוא חתום.

בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך", אותה ניתן לקבל גם במשרד השומה ניתן למצוא פרטים לגבי חבותכם בדוח מקוון או ידני, מילוי הדו"ח, ניכויים וזיכויים המגיעים לכם וכן הוראות חוק נוספות העשויות לעניין אתכם.
אם הנכם בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ₪, יש באפשרותכם להגיש דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד (טופס 137 – דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן), אותו ניתן להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).

הדוח המקוצר מתייחס לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג אין הכנסות וגם לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג יש הכנסת עבודה או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו. נציין, כי הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר.
6. סגירת עסק

על מנת להודיע על הפסקת פעילות העסק עליכם למלא את טופס 2550 – דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד ולהגישו לפקיד השומה אצלו מתנהל התיק. עם קבלת ההודעה, יודיע לכם פקיד השומה על כל ההליכים שעליכם לבצע על מנת לאפשר את סגירת התיק במס הכנסה.
7. ייצוג בפני רשויות המס

בהתנהלותכם מול פקיד השומה הנכם רשאים (אך לא חייבים) להיות מיוצגים על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. לתשומת לבכם, עם פתיחת העסק עליכם לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

אם לא קיבלתם פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתכם לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליכם לפנות למשרד השומה לבירור העניין.

אם הנכם סבורים ששיעור המקדמה שנקבע לכם גבוה מדי, הנכם זכאים לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה. נבהיר כי עד לקבלת החלטה בפנייתכם, מחייב השיעור שנקבע.

דרך נוספת לתשלום המס המגיע מכם היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לכם לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לכם. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הנכם רשאים לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהנכם חייבים לשלם כמקדמה.

הסברים מפורטים נוספים תוכלו למצוא בפנקס המקדמות ובחוברת דע זכויותיך וחובותיך (פרק ח).
באתר רשות המסים ישנם מגוון שירותים מקוונים העומדים לרשותכם, ביניהם: דיווח ותשלום מקדמות (בצירוף מצגת הדרכה), בירור שיעור הניכוי במקור, הורדת טפסים להקטנת מקדמה ועוד.

יום ראשון, 20 במרץ 2022

ניהול דף פייסבוק עסקי – עקבי ומקצועי

 

כיצד לנהל דף פייסבוק עסקי עם ניהול אפקטיבי ולאורך זמן? קבלו טיפים מקצועיים ואת שיטת התכנון הנכונה.

מאמר מאת: יעל אנגלר, מרצה לשיווק דיגיטלי במאגר המומחים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 
​​​​לפתוח דף מקצועי לעסק זה קל. להצליח לנהל אותו עם תכנים מעניינים על בסיס קבוע, זה כבר אתגר. פיתחתי שיטה הכוללת תכנון ותבניות לתוכן, באמצעותה יכול כל בעל עסק ליצור אזור מקצועי בפייסבוק אשר מי שנחשף אליו יתרשם מאיתנו כאנשי מקצוע רציניים, מקצועיים וללא ספק יבחר בנו להתקשרות.

למה אנשים גולשים בפייסבוק?

דפי פייסבוק אשר עיקרם ניסיון מכירה/ פרסומות/ לוח מודעות, לא ייצרו עניין לגולשים.
גולשים לא מגיעים לפייסבוק כדי לראות פרסומות של עסקים וגם לא כדי שינסו למכור להם.

אז למה אנשים נמצאים בפייסבוק?

לטובת מידע שמעניין אותם, להנאה ולפנאי .  הם רוצים להשתעשע ולצחוק. מציצנות וסקרנות מניעים את הגולשים, הם רוצים להיות כוכבים (קצת יותר ממה שהם היו עד היום) ולהרגיש יחד, כי כולם נמצאים שם. אנחנו פוגשים אותם כשהם קצת בורחים מהחיים שלהם.
עכשיו כשהבנו את הסיבות לגלישה, עלינו ליצור תוכן שיענה על הצורך הזה ויהווה בסיס למערכת היחסים עם לקוחות קיימים וחדשים.

הכול מתחיל בתכנון

ניהול דף הפייסבוק מתוכנן בראיה חודשית, טוב מכמה סיבות:

 • יעילות הזמן – לכתוב פוסט ולהכין פוסטים לחודש שלם, לוקח כמעט אותו הזמן.
 • התעסקות יתר – לאחר הכנת תכנים לחודש, נתזמן את כל התכנים לכל החודש בדף המקצועי ולא נהיה מוטרדים על בסיס קבוע.
 • תכנון מאפשר היערכות מראש למועדים צפויים: תחילה עלינו לקבוע את התדירות והתזמון בהם נרצה לפעול, באלו ימים ושעות נעלה פוסט לדף. המינון המומלץ – 3 פעמים בשבוע, השעה הנכונה: תלויה בקהל היעד (אמהות מניקות יאהבו פוסט שעולה ב-2 לפנות בוקר ובני נוער בחופש הגדול יעדיפו פוסט ב-2 בצהריים). אם טרם ידועה השעה הנכונה, אני מציעה את 7:00 בבוקר ובהמשך לעקוב וללמוד מהסטטיסטיקות של הדף מהי השעה המיטבית עבור הדף שלכם.

ניהול התוכן בדף הפייסבוק באופן שיענה על הצורך של הגולשים

 • פתיחת לוח השנה של החודש עבורו אנו עומדים ליצור תוכן, נבחן מועדים מיוחדים – חגים, תעניות וכו'. 
 • פתיחת לוח ימים מיוחדים בשנה (ניתן למצוא בגוגל) – בחירת ימים רלוונטיים לעסק (לדוגמא: יום הכפתורים למעצבי אופנה, יופ הפאי הבינלאומי לקונדיטוריות וכו').
 • כתיבת התוכן תהיה תמיד בליווי תמונה או סרטון.

תבניות התוכן להצלחה בדף פייסבוק מקצועי​

נעלה תכנים באופן קבוע – בימי ראשון, שלישי וחמישי (כדוגמא).

 1. ​ביום ראשון – תבנית מידע: פינה קבועה עם שם קבוע (לדוגמא – 'פניני מידע', יכול להיות שם טוב לפינה עבור העוסקים בתכשיטים, 'מידע לדרך', יכול להיות שם עבור מורי דרך וכו').
  אם לא נצליח למצוא שם המקשר לעיסוק, כדאי לקרוא לזה – 'טוב לדעת'. ננסח 4 עובדות קצרות מתחום העיסוק שלנו: למשל, חנות פרחים כדוגמא – "פרחי מידע – פרחי החרצית שעומדים לנבול, יפרחו לעוד מספר ימים באם נחתוך להם את הגבעול ונניח אותם במים רותחים", (בתוספת תמונה של חרציות או וידאו של התהליך).
  ניצור 4 עובדות אותן נציג על בסיס שבועי ביום קבוע ("הפרח שפורח זמן ארוך ביותר באגרטל", "הפרח היקר בעולם" וכו').
 2. ​ביום שני – תבנית אינטראקציה: הגולשים מגיעים לפייסבוק להיות חלק ממשהו ולהרגיש יחד, התבנית הזו עונה על צורך. קיימות תבניות רבות ליצירת פעילות עם גולשים:
  תבנית 'כמה' – כמה יש? כמה שוקל?  (כמה זמן ייקח לשער להיפתח? כמה צ'יפסים יש בצלחת?)
  תבנית 'איזה היית בוחר/ת' – נציג שתי תמונות עם שאלה (שני זרי פרחים מהחנות ונשאל, איזה זר היית רוצה לקבל לסופ"ש או ביום האם – איזה זר היית בוחרת לאמא שלך וכו'). 
  תבנית 'נכון או לא נכון' – העלאת נושא כעובדה, עם השאלה – נכון או לא נכון? (דוגמא – מנעולן – ניתן לשים מנעול על דלת של ממד).
  תבנית 'משלימים את המשפט' – נתחיל משפט ונאפשר לגולשים לסיימו. (דוגמא,​ ספא – לבלות עם החברה הכי טובה שלי יום בספא בשבילי זה____________). 
  לכול שבוע נייצר אינטראקציה אחת, נכין סה"כ 4 לחודש.
 3. ביום שלישי – יח"צ/ שת"פ/ פרגון: 
  'תבנית יח"צ' – לפחות אחת לחודש ניצור פוסט שמביע הוקרת תודה מלקוחות (תמונה של הכלה עם התכשיט שעיצבנו – "גאים שהעיצובים שלנו מלווים אתכם ברגעים החשובים בחיים" או "מרגש לראות את משפחת כהן בערב משפחתי בסלון החדש") תמונה או מכתב תודה או הודעת טקסט (בכפוף לאישור הלקוחות).
  'תבנית שת"פ' – תוכן שבעל עסק אחר מכין עבור הגולשים שלנו באופן אקטואלי או מעשיר. (לדוגמא – מעצבת אופנה תציג תוכן שנכתב ע"י מכבסה ועוסק בהורדת כתמים הרלוונטיים לחג הקרוב – יין, סלק וכו'. פיצריה יכולה להציג אתגר קיפולי נייר (ע"י אמנית מהתחום) ולהציג אתגר קיפול לקרטון הפיצה וכו').
  ​'תבנית פרגון' – פוסט המפרגן לאחר תמיד יראה טוב בפייסבוק, נפרגן לספקים, ללקוחות ולעובדים. לדוגמא – הגיע טכנאי המזגנים אלינו, נצטלם איתו ונודה – תודה לדודו מזגנים שהביא אותנו מחום לקור נעים במהירות. שרית מנהלת התפעול שלנו חוגגת שנתיים איתנו, מזל שלנו וכו'. ​

את התכנים מכינים מראש ומתזמנים אותם בדף המקצועי לכל החודש, ואז, פונים להתעסק בעבודה האמיתית שלנו,​ בידיעה שהפייסבוק שלנו טוב ללקוחות ומציג אותנו מיטבית. 
 
מאמר מאת: יעל אנגלר, מרצה לשיווק דיגיטלי במאגר המומחים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

יום ראשון, 13 במרץ 2022

מה זה שיווק? ואיך להצליח בו בגדול


כשמדברים על שיווק חשוב לבנות תכנית ממשית שתעזור לנו לבסס את צעדינו העתידיים, להבין ולבנות את מהלכי השיווק שלנו נדבך על נדבך, ולהשיג תוצאות ארוכות טווח.

מאמר מאת: אלכס בונר

בעל עסק קטן הוא מופע של איש אחד – הוא גם המנהל, גם הפועל, גם איש הכספים, גם איש השיווק, הוא גם איש התפעול והלוגיסטיקה, המפתח, הרעיונאי, האסטרטג, והוא אפילו מנקה אחריו כשהוא מסיים לעבוד, וגם אוסף את הילדים ומכין אוכל בין לבין.

בתור בעלי עסקים, שאמורים להשתלט על כל כך הרבה תחומים מקצועיים, אנחנו מייחלים לפעמים להדרכה שפשוט תגיד לנו מה אנחנו אמורים לעשות בכל תחום ותחום. הרבה מאיתנו אפילו לא מתארים שבשביל לעשות שיווק נכון, אנחנו באמת צריכים להבין בשיווק.

במאמר זה נשפוך אור על נושא השיווק, ונבין אותו מנקודת מבט גבוהה, שתאפשר לנו לא רק לשלוף מהמותן, אלא לבנות תכנית ממשית שתעזור לנו לבסס את צעדינו העתידיים, ולבנות את מהלכי השיווק שלנו נדבך על נדבך, ולהשיג תוצאות ארוכות טווח.

טעות נפוצה של בעלי העסקים – שיווק = מכירות
פעמים רבות, כשבעלי עסקים נשאלים "מה זה שיווק", התשובה הניצחת היא – "מכירות!". ובכן, בעולם השיווק יש הרבה יותר מרק מכירות. יתרה מכך, לא תמיד פעולות שיווקיות מסתיימות במכירה, או מכוונות אליה.

ההסבר – שיווק הוא מכלול של תהליכים

ניקח לדוגמה מסע בחירות של פוליטיקאי כזה או אחר, בו הוא "יורד אל העם", לוחץ ידיים, מנשק תינוקות, ומחבק סבתות. האם הוא רוצה שנקנה ממנו משהו? בהחלט לא! כל שהוא רוצה זה את תמיכתנו, שנפיץ את הבשורה שהוא המועמד המתאים ביותר, וכמובן שבסוף, גם נצביע עבורו. אין מדובר כאן במכירה, ואנחנו לא נדרשים לשלם בפועל (אף על פי שבמקרה של הפוליטיקאי, הרבה פעמים אחרי שנצביע זה יעלה לנו ביוקר…), אלא בפעולות של יחסי ציבור.

חשיפה

דוגמה נוספת לפעולה שיווקית שמושקעים בה מאמצים ומשאבים רבים היא פעולת החשיפה. פעולת החשיפה מנסה לעורר בנו שאלות וסקרנות לעתיד לבוא, כך שכתגיע העת, כבר נהיה כל כך סקרנים לגבי המוצר או השירות ונסכים להכניס אותם לתודעה שלנו ואף לרכוש או להתנסות.

מיתוג

תחום נוסף בו פועל עולם השיווק הוא תחום המיתוג. המילה מיתוג מגיעה מהשורש מ.ת.ג., ממש כמו המתג שיש לנו בבית שמפעיל ומכבה את האור. הכוונה במיתוג היא צבירה של מכלול רשמים ומסרים, ושיוכם למותג אחד, שם של חברה או מוצר, שברגע שיוזכרו בפנינו (כלומר, ילחצו לנו על המתג), ידלקו אצלנו כל אותם רשמים או רעיונות. כחלק מתהליך המיתוג נוכל להתייחס ליצירת השפה העיצובית של המותג שלנו, לאריזה, לנראות של המוצר עצמו, ל"אני מאמין" של החברה (או לפחות את זה שהחברה רוצה לשדר כלפי חוץ), ולמסרים ויזואליים, טקסטואליים ואחרים שבאים לידי ביטוי בג'ינגל, סלוגן, לוגו, נייר מכתבים וכו'.

מיצוב

התהליך שאחראי על החדרת המותג בקרב הקהל אליו הוא מכוון הוא תהליך המיצוב. מקורה של מילה זו הוא בשורש י.צ.ב., והכוונה למצב של המותג בקרב קהל הלקוחות הפוטנציאליים. עד כמה המותג נתפס, לכמה אנשים הוא הגיע, לאן הוא עוד יכול להגיע, ועד כמה הוא מתפשט בפני עצמו (מה שנקרא – ויראלי).

ומה עוד?

מהדוגמאות שצוינו כאן נוכל להבין שעולם השיווק הוא עולם ומלואו, יש בו רבדים רבים, ועוד לא הזכרנו בכלל את עולם הפרסום, המכירות, הפיתוח ועוד. בכל אחד מהעולמות הללו עומקים אינסופיים. רק בתחום יחסי הציבור נוכל למצוא סוגים רבים של משרדי יח"צ שכל עיסוקם הוא יחסי ציבור. אנשי מכירות המתמקצעים בתחום עיסוקים עוסקים אך ורק בזה, וגם עולם הפרסום בפני עצמו הוא עולם עצום ורחב.

אז איך משלבים בין כולם?

כאן נכנס בפועל החלק של האסטרטגיה השיווקית שהיא נגזרת של האסטרטגיה הניהולית. בגלל שאנחנו מבינים שהשיווק הוא מכלול של פעולות, ולא רק פעולת המכירה עצמה. נצטרך לבנות תכנית אסטרטגית, שלוקחת בחשבון את הפעולות השונות שנרצה לבצע, את התקציב, הזמן ומשאבי כוח האדם שיש בידינו, ומשקללת את כולם לתכנית פעולה אחת, שתוצאותיה ניתנות למדידה.

מאמר מאת​: אלכס בונר, יועץ ומרצה לשיווק ומסחר ברשת, במאגר המומחים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

לקט מאמרי השבוע מבית מומחי פתרונות אפקטיביים

ליווי עסקי ליווי עסקי – מה הוא? במסכת חייו של אדם, ובשל מגוון הכמעט אין סופי של מצבים או שטחים בהם הוא נמצא, או אליהם הוא נקלע, קרא עוד » סג...